Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné ručení

Pojištění se vztahuje na silniční vozidlo druhu motocykl, silniční vozidlo druhu tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo, traktor, pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný, jednonápravový traktor s přívěsem.

Rámcově které náležitosti obsahuje pojistná smlouva

Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti.

Kdo má povinnost uzavřít pojistnou smlouvu

Uzavřít pojistnou smlouvu je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla, nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li tento (168/1999 Sb.) zákon jinak.

Kdo nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu

 • řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty
 • řidič cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území ČR je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
 • vozidlo složky Integrovaného záchranného systému

Rozsah nároků poškozených

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nestanoví-li tento (168/1999 Sb.) zákon jinak, má pojištěný nárok, aby pojistitel za něho nahradil poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví nebo usmrcením
 • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • škody, která má povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků viz výše pokud ke škodné události, ze které tato škoda vznikla a za kterou pojištěný odpovídá, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti. Škoda se hradí v penězích, maximálně do výše limitu stanoveného v pojistné smlouvě. Pojištění se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území ČR nebo cizího státu (uvedeného v seznamu dle vyhlášky ministerstva).

Povinnosti pojištěného v případě nehody

Pokud došlo k dopravní nehodě, je třeba se dohodnout o zavinění, a jestliže celková škoda na vozidlech nepřevyšuje částku 20.000,- Kč, zákon neukládá povinnost uvědomit Policii ČR. V každém případě je však nutno získat základní informace o všech účastnících nehody. Je nutné si zejména opsat tato data:

 • adresy a telefonní čísla řidičů
 • adresy a telefonní čísla firem, jde-li o služební vozidla
 • SPZ, typ a barvu vozidla
 • datum, čas a místo nehody
 • název pojišťovny a čísla pojistek
Následně nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme prostřednictvím naší firmy celou záležitost vyřídit.